طرح نذر فرهنگي با هدف تبليغ ، ترويج و نهادينه کردن فرهنگ نذر در جامعه ، ايجاد فرصت جديد نذر براي تمام مردم (نذر وقت و مهارت) و برآورده کردن نيازهاي فرهنگي جامعه پايه ريزي شده است. طرح نذر فرهنگي بر آن است تا با اجراي موفق اين طرح در کلانشهر تهران و اشاعه نذر فرهنگي در بين شهروندان نوع دوست تهراني ، با بهره گيري از برآيند کار و فعاليت انجام شده گام در عرصه ملي و کشوري گذارده و با حساس سازي مردم و مسئولين نسبت به اين فعاليت خير و پسنديده دامنه فعاليت آن را گسترده تر سازد. در اين مرحله سعي برآن است تا با بهره گيري از توانمندیهای افراد نیکوکار  عضو  این سامانه ، مقدمات کشوري کردن طرح مزبور را  فراهم آورد . اميد است تا با اجراي موفقيت آميز طرح نذر فرهنگي در جهت احياي سنت ها و ارزش هايي همچون نوع دوستي و دستگيري از افراد نيازمند جامعه در رهگذر ترويج سنت نذر، گامي موثر برداشت.
درخواست عضویت حقیقی (فردی)
درخواست عضویت حقوقی (شرکت / موسسه)
مشاهده وضعیت درخواست عضویت
 
 

نذر فرهنگی